Información económica-orzamentaria

PAIF e orzamentos da Fundación Cidade da Cultura

  

Contas anuais

 

Certificado de aprobación de prezos

PDF iconCertificado de aprobacion de prezos para 2022

 

Réxime fiscal

PDF iconCertificado réxime fiscal entidades sen fins lucrativos 2023

 

Periodo medio de pago a proveedores

Pagamento a proveedores

 

Presentación facturas en sistema electrónico de facturación

As facturas emitidas polo contratista presentaranse en formato electrónico a través do Sistema de Facturación da Xunta de Galicia (SEF). Orde 12.02.2010-DOG 16.02.2010). O enlace para rexistrase e obter o contrasinal para presentar as facturas no SEF da Xunta: https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/.

No caso de contratos menores, obrigatoriamente, xunto coa presentación da factura no SEF, deberá adxuntarse como documento anexo, a proposta de gasto menor, debidamente asinada, que lle da soporte (sexa unha ou varias).

O pagamento farase nos prazos que establece a normativa de loita contra a morosidade en operación comerciais (Lei 3/2004). Trinta días para o pagamento ao que se refire o artigo 198.4 da LCSP 2017, que se iniciará a partir do acto formal de recepción de conformidade; isto é a partir da sinatura do empregado público que acredite a súa recepción, sempre que a factura reúna os requisitos esixidos para a súa validez. No caso de que o contratista entregue a factura con posterioridade á realización do acto formal de comprobación, o prazo de trinta días para realizar o pagamento computarase a partir da data de recepción da factura.

Contabilidade social

Para medir o impacto e aportación da Cidade da Cultura á sociedade, realizouse un estudo en colaboración coa Deusto Business School e as consultoras LKS Next e Algalia Coop., a partir da metodoloxía da contabilidade social -que traduce a cifras o valor que unha organización crea na súa contorna, no que respecta a variables que, por non teren un prezo, non se reflicten na contabilidade tradicional, pese a que si son percibidas como valiosas pola cidadanía-. 

PDF iconPresentación estudo contabilidade social Cidade da Cultura

Vídeo sobre o estudo de contabilidade social da Cidade da Cultura