Información xeral sobre protección de datos

 1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 2. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
  1. Quen é o Responsable do tratamento?
  2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
  3. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
  4. A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
  5. Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?
  6. Realizaranse transferencias de datos a terceiros países?
  7. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?
  8. Terá a posibilidade de retirar o consentimento?
  9. Onde poderá exercitar os seus dereitos?
  10. Como pode realizar unha reclamación perante a Autoridade de Control?
  11. Cales son as medidas de seguridade?
 3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA
NIF: G15721640
CONTACTO 881997565
Monte Gaiás s/n 15707 Santiago de Compostela
FINALIDADE
 • Envío de información sobre as actividades realizadas pola Fundación da Cidade da Cultura de Galicia.
 • Asistencia ás actividades culturais da Fundación da Cidade da Cultura de Galicia e eventos.
 • Xestión das actividades infantís no Club Gaiás
 • Promoción das actividades culturais
 • Xestión do centro de emprendemento
 • Trámite de axudas e subvencións
LEXITIMACIÓN O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poder públicos (artigo 6.1,e do RXPD). Consentimento das persoas interesadas, cando sexa preciso (artigo 6.1,a de o RXPD).
DESTINATARIOS As Administracións Públicas no exercicio das súas competencias, entidades bancarias e financeiras, medios de comunicación, Xulgados e Tribunais, Forzas e Corpos de Seguridade, entidades encargadas do tratamento.
DEREITOS As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través de la páxina web e/ou a sede electrónica, no enderezo Monte Gaiás s/n 15707 Santiago de Compostela ou a través da dirección Solicitude xenérica - Xunta de Galicia
INFORMACIÓN ADICIONAL Debe ler a información detallada sobre protección de datos máis abaixo

 

2. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos persoais vinculados a páxina web e a sede electrónica responsabilidade do A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

 

2.1. Quen é o Responsable do tratamento?

Datos do Responsable:

RESPONSABLE: A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA
NIF: G15721640
Enderezo: Monte Gaiás s/n 15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 881997565

 

Datos do DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS:

Delegado de Protección de Datos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia
Solicitude xenérica - Sede Electrónica - Xunta de Galicia

 

A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA é responsable de manter un rexistro das actividades de tratamento baixo a súa responsabilidade en cumprimento das obrigas establecidas no artigo 30 do RXPD, publicado en https://www.xunta.gal/rexistro-de-actividades Fundación Cidade da Cultura de Galicia

 

2.2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA tratará os datos persoais das persoas interesadas, con carácter xeral, para:

 1. Xestionar as actividades e eventos culturais organizados pola Fundación da Cidade da Cultura de Galicia.
 2. Xestionar as actividades infantís dos interesados impartidas polo Club Gaiás.
 3. Xestionar os datos dos interesados en relación co Centro de Emprendemento.
 4. Promoción das distintas actividades en medios de comunicación.
 5. Trámite de axudas e subvencións xestionadas pola Fundación da Cidade da Cultura de Galicia.

 

2.3. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA está lexitimada para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co principio de licitude do tratamento sinalado no artigo 6 do RXPD e, concretamente, para:

 • O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento (artigo 6.1,c do RXPD).
 • O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento (artigo 6.1,e do RXPD).
 • A persoa interesada ou o seu representante deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos (artigo 6.1,a de o RXPD).
 • O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a pedimento de leste de medidas precontractuais (artigo 6.1,b do RXPD).


En todo caso, a base da lexitimación recollerase nas cláusulas informativas básicas dispoñibles nos formularios de recollida de datos persoais.

 

2.4. A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos poderán ser comunicados, segundo a lexislación vixente e sempre que sexa necesario para a xestión da actividade ou trámite, a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias, a entidades financeiras, a medios de comunicación, páxinas web ou, en caso de ser necesario, a Forzas e Corpos de Seguridade ou a Xulgados e Tribunais.

As cláusulas informativas básicas incluirán, en todo caso, os destinatarios concretos dos datos.

 

2.5. Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados.

 

2.6. Realizaranse transferencias de datos a terceiros países?

Non se van a producir transferencias internacionais de datos.

 

2.7. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

 

2.8. Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

 

2.9. Onde poderá exercitar os seus dereitos?

A persoa interesada poderá exercer os seus dereitos sen coste algún, recibindo unha resposta nos prazos establecidos no RXPD e a LOPDGDD, polos seguintes medios:

A través da presentación de modelo de “Solicitude Xenérica” que poderá ser solicitado polo Interesado en calquera das Oficinas de atención á cidadanía e rexistro da Xunta de Galicia, sinalando como destinatario á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. No cadro "Asunto relacionado" do formulario PR004A deberase indicar "Att. Fundación Cidade da Cultura de Galicia. EXERCICIO DE DEREITOS RELATIVOS A DATOS DE CARACTER PERSOAL.” Ao mesmo deberá de acompañar fotocopia do D.N.I que servirá para acreditar a súa identidade

Se A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA tivese dúbidas razoables en relación coa identidade da persoa física que cursa a solicitude poderá solicitar a información adicional necesaria para confirmar a identidade do interesado.

A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA deberá responder a solicitude no prazo dun mes dende a súa recepción. Este prazo poderá prorrogarse ata dous meses máis en caso de sexa preciso, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes recibidas. O interesado, en calquera caso, será informado no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude.

Calquera interesado tamén poderá dirixir a súa solicitude de exercicio de dereitos o Delegado de Protección de datos na seguinte dirección: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica

Para máis información: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

 

2.10. Como pode realizar unha reclamación perante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.


En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

 

2.11. Cales son as medidas de seguridade?

En cumprimento co artigo 32 do RXPD e tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Primeira da LOPDGDD 3/2018, A FUNDACIÓN DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA conta cunhas medidas de seguridade establecidas polo seu regulamento interno de seguridade que segue o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) regulado polo Real Decreto 311/2022, de 3 de maio.

 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN