Cafetería/restaurante Museo Centro Gaiás

 

                          MEDIDAS DE SEGURIDADE POLA COVID-19

O consumo dentro do local unicamente poderá realizarse sentado en mesa, ou agrupacións de mesas, e preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso admitirase o autoservizo en barra por parte do cliente. Así mesmo, estará permitido o encargo no propio establecemento de comida e bebida para levar.

Poderanse ofrecer produtos de libre servizo, xa sexan frescos ou elaborados con anticipación, para libre disposición dos clientes sempre que sexa asistido con pantalla de protección, a través de empratados individuais e/ou monodosis debidamente preservadas do contacto co ambiente.

Deberá asegurarse o mantemento da debida distancia física de dous metros entre as mesas ou, no seu caso, agrupacións de mesas. A mesa ou agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes ao número de persoas, permitindo que se respecten a distancia mínima de seguridade interpersoal.

Na prestación do servizo nos locais de hostalería e restauración deberán respectarse as seguintes medidas de hixiene e prevención:

a) Limpeza e desinfección do equipamento, en particular mesas, cadeiras, así como calquera outra superficie de contacto, entre un cliente e outro. Así mesmo, deberase proceder á limpeza e desinfección do local polo menos unha vez ao día.

b) Priorizarase a utilización de mantelerías dun só uso. No caso de que isto non fose posible, debe evitarse o uso da mesma mantelería ou gardamanteis con distintos clientes, optando por materiais e solucións que faciliten o seu cambio entre servizos e o seu lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 e 90 graos centígrados.

c) Deberase poñer ao dispor do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade, en todo caso na entrada do establecemento ou local e á saída dos baños, que deberán estar sempre en condicións de uso.

d) Evitarase o emprego de cartas de uso común, optando polo uso de dispositivos electrónicos propios, tabletas, carteis ou outros medios similares.

e) Os elementos auxiliares do servizo, como a vaixela, cristalería, xogo de cubertos ou mantelería, entre outros, almacenaranse en recintos pechados e, se isto non fose posible, lonxe de zonas de paso de clientes e traballadores.

f) Eliminaranse produtos de autoservizo como servilleteros, palilleiros, vinagreiras, aceiteiras, e outros utensilios similares, priorizando monodoses desbotables ou o seu servizo noutros formatos baixo petición do cliente.

g) Establecerase no local un itinerario para evitar aglomeracións en determinadas zonas e previr o contacto entre clientes.

h) O uso dos aseos estea permitido por clientes, visitantes ou usuarios, a súa ocupación máxima será dunha persoa, salvo naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia, nese caso tamén se permitirá a utilización polo seu acompañante. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos referidos aseos garantindo sempre o estado de salubridade e hixiene dos mesmos.

i) O persoal traballador que realice o servizo en mesa deberá garantir a distancia de seguridade co cliente e aplicar os procedementos de hixiene e prevención necesarios para evitar o risco de contaxio.

              RESTAURANTE-CAFETERÍA MUSEO CENTRO GAIÁS

O Museo Centro Gaiás conta cun espazo de restaurante-cafetería que se suma aos da Cantina do Gaiás –situada no edificio do Centro de Emprendemento– e a cafetería O Roupeiro –no edificio CINC–, vindo a ampliar a oferta gastronómica do complexo.

O espazo está aberto de luns a domingo en horario de 8,00 a 20,00 horas no andar 0 do Museo Centro Gaiás e conta con dúas terrazas: unha exterior e outra interior situada no Hall de Tirantes do propio museo.

A proposta gastronómica da nova cafetería-restaurante contribúe a diversificar a oferta do complexo, dando resposta aos diferentes perfís de persoas presentes na Cidade da Cultura, desde turistas interesados na gastronomía galega ata os traballadores que acoden cada día ao seu posto.

 
Foto: Manuel G. Vicente
Foto: Manuel G. Vicente
Foto: Manuel G. Vicente
Foto: Manuel G. Vicente
Foto: Manuel G. Vicente